پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

شرکت تدبیرگران سرزمین هوشمند با برند ایران سایبر با شماره پروانه ITO-NAMA-OT-0045 دارای مجوز آزمون و ارزیابی امنیت ( تست نفوذ ) از افتا میباشد.

جهت دریافت مشاوره و خدمات امنیتی و ارزیابی امنیت سرویس خود، میتوانید بصورت تلفنی، مشاوره در زمینه ارزیابی امنیت و تست نفوذ دریافت نمایید. 

تست نفوذ و ارزیابی امنیت