مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای 

شرکت تدبیرگران سرزمین هوشمند با برند ایران سایبر دارای گواهینامه ی نظام صنفی رایانه ای در زمینه ی فناوری اطلاعات از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور میباشد .