رفتن به مطلب

با توجه به آماده سازی و تامین زیرساخت لازم جهت تبدیل انجمن به یک منبع آموزشی در حوزه امنیت و ارزیابی امنیت، لطفا فایل های خود را در انجمن پیوست نمایید. در غیر این صورت تاپیک شما حذف خواهد شد.

 

khofash

New Member
 • تعداد ارسال ها

  9
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral
 1. khofash

  "لیست کامل پورت ها"

  به نام او که هرچه داریم از اوست با سلام ضعف پورت ها از پایه ای ترین روش کلاینت هکینگ می باشد! سیستم ها برای برقراری ارتباط با همدیگر و انجام عملیات مختلف نیازمند پورت ها می باشند! پس فرد هکر که مسلط به کلاینت هکینگ می باشد با تشخیص باز بودن پورت های مختلف می تواند به شما نفوذ کند! در نتیجه با پورت های مختلف و کارایی آن ها باید آشنا شد: port 2 – Death port 21 – Back Construction, Blade Runner, Doly Trojan, Fore, FTP trojan, Invisible FTP, Larva, MBT, Motiv, Net Administrator, Senna Spy FTP Server, WebEx, WinCrash port 23 – Tiny Telnet Server, Truva Atl port 25 – Aji, Antigen, Email Password Sender, Gip, Happy 99, I Love You, Kuang 2, Magic Horse, Moscow Email Trojan, Naebi, NewApt, ProMail trojan, Shtrilitz, Stealth, Tapiras, Terminator, WinPC, WinSpy port 31 – Agent 31, Hackers Paradise, Masters Paradise port 41 – DeepThroat port 48 – DRAT port 50 – DRAT port 59 – DMSetup port 79 – Firehotcker port 80 – Back End, Executor, Hooker, RingZero port 99 – Hidden Port port 110 – ProMail trojan port 113 – Invisible Identd Deamon, Kazimas port 119 – Happy 99 port 121 – JammerKillah port 123 – Net Controller port 133 – Farnaz, port 146 – Infector port 146 – Infector port 170 – A-trojan port 421 – TCP Wrappers port 456 – Hackers Paradise port 531 – Rasmin port 555 – Ini-Killer, NeTAdministrator, Phase Zero, Stealth Spy port 606 – Secret Service port 666 – Attack FTP, Back Construction, NokNok, Cain & Abel, Satanz Backdoor, ServeU, Shadow Phyre port 667 – SniperNet port 669 – DP Trojan port 692 – GayOL port 777 – Aim Spy port 808 – WinHole port 911 – Dark Shadow port 999 – DeepThroat, WinSatan port 1000 – Der Spacher 3 port 1001 – Der Spacher 3, Le Guardien, Silencer, WebEx port 1010 – Doly Trojan port 1011 – Doly Trojan port 1012 – Doly Trojan port 1015 – Doly Trojan port 1016 – Doly Trojan port 1020 – Vampire port 1024 – NetSpy port 1042 – Bla port 1045 – Rasmin port 1050 – MiniCommand port 1070 – Psyber Stream Server port 1080 – WinHole port 1081 – WinHole port 1082 – WinHole port 1083 – WinHole port 1090 – Xtreme port 1095 – RAT port 1097 – RAT port 1098 – RAT port 1099 – BFevolution, RAT port 1170 – Psyber Stream Server, Streaming Audio trojan, Voice port 1200 – NoBackO port 1201 – NoBackO port 1207 – SoftWAR port 1212 – Kaos port 1225 – Scarab port 1234 – Ultors Trojan port 1243 – BackDoor-G, SubSeven, SubSeven Apocalypse, Tiles port 1245 – VooDoo Doll, GabanBus, NetBus port 1255 – Scarab port 1256 – Project nEXT port 1269 – Mavericks Matrix port 1313 – NETrojan port 1338 – Millenium Worm port 1349 – BO DLL port 1492 – FTP99CMP port 1509 – Psyber Streaming Server port 1524 – Trinoo port 1600 – Shivka-Burka port 1777 – Scarab port 1807 – SpySender port 1966 – Fake FTP port 1969 – OpC BO port 1981 – Shockrave port 1999 – BackDoor, TransScout port 2000 – Der Spaeher 3, Insane Network, TransScout port 2001 – Der Spaeher 3, TransScout, Trojan Cow port 2002 – TransScout port 2003 – TransScout port 2004 – TransScout port 2005 – TransScout port 2023 – Ripper port 2080 – WinHole port 2801 – Phineas Phucker port 2115 – Bugs port 2140 – Deep Throat, The Invasor port 2155 – Illusion Mailer port 2283 – HVL Rat5 port 2300 – Xplorer port 2565 – Striker port 2583 – WinCrash port 2600 – Digital RootBeer port 2716 – The Prayer port 2773 – SubSeven port 2801 – Phineas Phucker port 3000 – Remote Shutdown port 3024 – WinCrash port 3128 – RingZero port 3129 – Masters Paradise port 3150 – Deep Throat, The Invasor port 3456 – Teror Trojan port 3459 – Eclipse 2000, Sanctuary port 3700 – Portal of Doom port 3791 – Eclypse port 3801 – Eclypse port 4000 – Skydance port 4092 – WinCrash port 4242 – Virtual hacking Machine port 4321 – BoBo port 4444 – Prosiak, Swift remote port 4567 – File Nail port 4590 – ICQTrojan port 5000 – Bubbel, Back Door Setup, Sockets de Troie port 5001 – Back Door Setup, Sockets de Troie port 5010 – Solo port 5011 – One of the Last Trojans (OOTLT) port 5031 – NetMetropolitan port 5031 – NetMetropolitan port 5321 – Firehotcker port 5343 – wCrat port 5400 – Blade Runner, Back Construction port 5401 – Blade Runner, Back Construction port 5402 – Blade Runner, Back Construction port 5550 – Xtcp port 5512 – Illusion Mailer port 5555 – ServeMe port 5556 – BO Facil port 5557 – BO Facil port 5569 – Robo-Hack port 5637 – PC Crasher port 5638 – PC Crasher port 5742 – WinCrash port 5882 – Y3K RAT port 5888 – Y3K RAT port 6000 – The Thing port 6006 – The Thing port 6272 – Secret Service port 6400 – The Thing port 6667 – Schedule Agent port 6669 – Host Control, Vampyre port 6670 – DeepThroat, BackWeb Server, WinNuke eXtreame port 6711 – SubSeven port 6712 – Funny Trojan, SubSeven port 6713 – SubSeven port 6723 – Mstream port 6771 – DeepThroat port 6776 – 2000 Cracks, BackDoor-G, SubSeven port 6838 – Mstream port 6912 – Shit Heep (not port 69123!) port 6939 – Indoctrination port 6969 – GateCrasher, Priority, IRC 3, NetController port 6970 – GateCrasher port 7000 – Remote Grab, Kazimas, SubSeven port 7001 – Freak88 port 7215 – SubSeven port 7300 – NetMonitor port 7301 – NetMonitor port 7306 – NetMonitor port 7307 – NetMonitor port 7308 – NetMonitor port 7424 – Host Control port 7424 – Host Control port 7789 – Back Door Setup, ICKiller port 7983 – Mstream port 8080 – RingZero port 8787 – Back Orifice 2000 port 8897 – HackOffice port 8988 – BacHack port 8989 – Rcon port 9000 – Netministrator port 9325 – Mstream port 9400 – InCommand port 9872 – Portal of Doom port 9873 – Portal of Doom port 9874 – Portal of Doom port 9875 – Portal of Doom port 9876 – Cyber Attacker, RUX port 9878 – TransScout port 9989 – iNi-Killer port 9999 – The Prayer port 10067 – Portal of Doom port 10085 – Syphillis port 10086 – Syphillis port 10101 – BrainSpy port 10167 – Portal of Doom port 10528 – Host Control port 10520 – Acid Shivers port 10607 – Coma port 10666 – Ambush port 11000 – Senna Spy port 11050 – Host Control port 11051 – Host Control port 11223 – Progenic trojan, Secret Agent port 12076 – Gjamer port 12223 – Hack´99 KeyLogger port 12345 – GabanBus, My Pics, NetBus, Pie Bill Gates, Whack Job, X-bill port 12346 – GabanBus, NetBus, X-bill port 12349 – BioNet port 12361 – Whack-a-mole port 12362 – Whack-a-mole port 12623 – DUN Control port 12624 – Buttman port 12631 – WhackJob port 12754 – Mstream port 13000 – Senna Spy port 13010 – Hacker Brazil port 15092 – Host Control port 15104 – Mstream port 16660 – Stacheldracht port 16684 – Mosucker port 16772 – ICQ Revenge port 16969 – Priority port 17166 – Mosaic port 17300 – Kuang2 The Virus port 17777 – Nephron port 18753 – Shaft port 19864 – ICQ Revenge port 20001 – Millennium port 20002 – AcidkoR port 20034 – NetBus 2 Pro, NetRex, Whack Job port 20203 – Chupacabra port 20331 – Bla port 20432 – Shaft port 20432 – Shaft port 21544 – GirlFriend, Kidterror, Schwindler, WinSp00fer port 22222 – Prosiak port 23023 – Logged port 23432 – Asylum port 23456 – Evil FTP, Ugly FTP, Whack Job port 23476 – Donald **** port 23476 – Donald **** port 23477 – Donald **** port 26274 – Delta Source port 26681 – Spy Voice port 27374 – SubSeven port 27444 – Trinoo port 27573 – SubSeven port 27665 – Trinoo port 29104 – Host Control port 29891 – The Unexplained port 30001 – TerrOr32 port 30029 – AOL Trojan port 30100 – NetSphere port 30101 – NetSphere port 30102 – NetSphere port 30103 – NetSphere port 30103 – NetSphere port 30129 – Masters Paradise port 30133 – NetSphere port 30303 – Sockets de Troie port 30947 – Intruse port 30999 – Kuang2 port 31335 – Trinoo port 31336 – Bo Whack, ButtFunnel port 31337 – Baron Night, BO client, BO2, Bo Facil port 31337 – BackFire, Back Orifice, DeepBO, Freak> port 31338 – NetSpy DK, ButtFunnel port 31338 – Back Orifice, DeepBO port 31339 – NetSpy DK port 31666 – BOWhack port 31785 – Hack´a´Tack port 31787 – Hack´a´Tack port 31788 – Hack´a´Tack port 31789 – Hack´a´Tack port 31791 – Hack´a´Tack port 31792 – Hack´a´Tack port 32100 – Peanut Brittle, Project nEXT port 32418 – Acid Battery port 33333 – Blakharaz, Prosiak port 33577 – PsychWard port 33777 – PsychWard port 33911 – Spirit 2001a port 34324 – BigGluck, TN port 34555 – Trinoo (Windows) port 35555 – Trinoo (Windows) port 37651 – YAT port 40412 – The Spy port 40421 – Agent 40421, Masters Paradise port 40422 – Masters Paradise port 40423 – Masters Paradise port 40426 – Masters Paradise port 41666 – Remote Boot port 41666 – Remote Boot port 44444 – Prosiak port 47262 – Delta Source port 50505 – Sockets de Troie port 50766 – Fore, Schwindler port 51996 – Cafeini port 52317 – Acid Battery 2000 port 53001 – Remote Windows Shutdown port 54283 – SubSeven port 54320 – Back Orifice 2000 port 54321 – School Bus port 54321 – Back Orifice 2000 port 57341 – NetRaider port 58339 – ButtFunnel port 60000 – Deep Throat port 60068 – Xzip 6000068 port 60411 – Connection port 61348 – Bunker-Hill port 61466 – Telecommando port 61603 – Bunker-Hill port 63485 – Bunker-Hill port 65000 – Devil, Stacheldracht port 65432 – The Traitor port 65432 – The Traitor port 65535 – RC برای بستن و باز کردن پورت ها از تاپیک زیر دیدن کنید: http://iran-cyber.org/cc/threads/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7.221/ نکته:هر چه سریعتر پورت های خطرناک را در سیستم خود ببندید! در صورت هرگونه سوال در مورد هر پورتی در گوگل پورت مورد نظر راسرچ کنید تا ابهام آن برای شما رفع شود. موفق باشید
 2. khofash

  مشکل در ساخت کیلاگر

  برای مخفی کردن تروجان خود از آنتی ویروس و فایروال ها باید کریپت کنید عمل کریپت کردن به دانش بسیار بالای برنامه نویسی احتیاج دارد و برای این عمل باید خیلی ماهر باشید من به افرادی که خیلی تو این حرفه وارد نیستن پیشنهاد میکنم که از rinlogger استفاده کنند و لینک آن هم بالا هست این رین لاگر آیکن جعلی درست کرده و کلا شناسایی آن توسط فایروال ها سخت می شود و مشکل شمارو حل میکند نکته:من تلاش شمارو برای یاد گرفتن این مطلب تحسین میکنم ولی توصیه میکنم سمت این کارای مخرب نرید چون به زودی شناسایی میشید! اگر سوالی داشتین لطفا در پ.خ مطرح کنید موفق باشید
 3. khofash

  امنیت سیستم با بستن پورت ها

  بسم الله الرحمان الرحیم دراین تاپیک دوست عزیزمون جناب کرد آموزش بستن پورت 139 و 445 را در ویندوز ایکس پی توضیح دادند منم یه سری توضیحات کلی در مورد بستن همه پورت ها در ویندوز 7 اشاره میکنم: به منوی start ویندوز برید گزینه control panel را کلیک کنید در پنجره جدید system and security را کلیک کنید در قسمت بعد گزینه windows firewall را بزنید در سمت چپ پنجره گزینه advanced settings را کلیک کنید در سمت چپ پنجره ی جدید باز شده گزینه inbound rules را بزنید در سمت راست همین پنجره گزینه new rules را کلیک کنید در پنجره ی جدید باز شده گزینه port را انتخاب کرده و next را بزنید در قسمت بعد در جای خالی فقط عدد پورت مورد نظر را وارد کنید و next بزنید در مرحله ی بعد گزینه ی block the connections را بزنید در قسمت بعد هر سه گزینه domain,private,public را تیک بزنید و بعد از آن next را بزنید در مرحله آخر یک نام برای پورت مورد نظر وارد کنید و گزینه finish را بزنید نکته:فرد هکر بعد از اینکه آی پی اصلی شمارو بدست آورد از طریق پورت های باز شما می تونه به سیستم شما کانکت شود پس هر چه سریعتر پورت های باز سیستم خود را ببندید! نکته:شماره پورت های مورد نظر و به خصوص پورت های خطرناک مثل 23 که باعث تلنت زدن می شود را با یک سرچ ساده در گوگل پیدا کنید. روش باز کردن پورت های بسته شده: در ویندوز سراغ گزینه windows firewall بروید وسط صفحه اسم پورت بسته شده را بیابید و روی آن کلیک کنید در سمت راست پنجره گزینه پورت مورد نظر موجود می باشد و با زدن گزینه delete آن پورت باز خواهد شد موفق باشید
 4. khofash

  مشکل در ساخت کیلاگر

  سلام برای این مشکل شما با توجه به ارور((server might be down. please check your detail or try again later))میتونم بگم که: 1_مشکل از سرور:یا به درستی داخل سرور آپلود نکردید یا سرور مشکل پیدا کرده است 2_اطلاعات داده شده در سورس کیلاگر را چک کنید البته جناب WH!T3 W01F لطف کردند و دوتا تاپیک کیلاگر زدند که یکی از اونا مربوط به رین لاگر می باشد و آموزش مربوطه به همراه فایل مورد نظر در این تاپیک موجود می باشد: http://iran-cyber.org/cc/threads/rinlogger-keylogger.1900/ موفق باشید
 5. khofash

  سوال راجب پیدا کرن ایپی مودم

  سلام راه های زیادی وجود داره مثل استفاده کردن از برنامه هایی مانند Angri Ip هست که دستور العمل استفادشو میتونین با یه سرچ ساده پیدا کنین یا میتونین از برنامه دامپر استفاده کنین و به وایرلس های اطراف متصل شده و بعد از اتصال وارد سایتی مانند https://www.whatismyip.com شده و آی پی قربانی رو بدست بیارین. البته من به شما پیشنهاد میکنم که از این موضوع منصرف بشید چون به راحتی توسط پلیس فتا شناسایی می شوید موفق باشید
 6. khofash

  Target Trainings

  target:http://www.elnaggarzr.com user:ahmed pass:ahmedd page admin:http://www.elnaggarzr.com/en/admin/login.html adm user:marwa adm pass: sv[]d]
 7. سلام اقا یه سوال شما با کالی این اکانت های سایت های مختلف رو کرک میکنید یا با ویندوز؟
 8. khofash

  Target Trainings

  url: http://www.calidus.ro admin page: http://www.calidus.ro/panel php my admin: http://www.calidus.ro/phppgadmin محل آسیب پذیری:http://www.calidus.ro/en/news.php?id=2 user & pass admin: user: dexmod &pass: dexmod user: miladro &pass:marjan user:admin: & pass:root good luck

تاریخچه انجمن امنیتی ایران سایبر

شرکت امنیتی ایران سایبر با بکار گیری افراد متخصص در حوزه امنیت و ارائه راه کار در زمینه امنیت شبکه و امنیت بانک های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز نمود.

این شرکت با تعریفی جدید از ارائه خدمات و مشاوره در حوزه امنیت سازمان ها و مراکز، تست نفوذ، و برنامه نویسی در تعاملی سازنده با سازمان ها، مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و آماده همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف می باشد.

رعایت قوانین

شرکت و انجمن امنیتی ایران سایبر با توجه به حضور مجاز و رسمی در محافل امنیتی و شرکت های ارزیابی امنیت ملزم به رعایت قوانین بوده و کاربران انجمن نیز ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

×
×
 • اضافه کردن...