شناسایی ترافیک های مخرب

15

دسامبر

Maltrail پروژه شناسایی ترافیک های مخرب

Maltrail یک سیستم شناسایی ترافیک های مخرب است که از  لیست های سیاهی که حاوی مسیرهای مخرب و مشکوک است همراه با مسیرهای استاتیک که از گزارش های مختلف AV و لیست های تعریف شده توسط کاربر ساخته شده استفاده می کند . در موارد زیر Maltrail که یک سیستم شناسایی ترافیک های مخرب می باشد می تواند […]