DLP

۱۱

اسفند

چک لیست امنیتی پیاده سازی (DLP (Data Loss Prevention

چک لیست ممیزی جلوگیری از نشت اطلاعات ( DLP ( Data Loss Prevention برای ممیزی داخلی شامل یک مجموعه خاص از سوالات است. این سوالات از الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و همچنین قوانین مورد نیاز شرکت ها و سازمان ها گرفته شده است. کاربران کسب و کارها ، از الزامات مربوط به همه چالش هایی که راه حل های فنی […]

DLP

۱۰

اسفند

استراتژی های DLP در جلوگیری از نشت اطلاعات سازمانی ( DATA LOSS PREVENTION )

راهنمای قطعی برای توسعه و استقرار استراتژی پیشگیری از دست دادن داده ها پیشگیری از دست دادن داده ها یا جلوگیری از نشت اطلاعات (DLP) (DATA LOSS PREVENTION) همواره نگرانی های زیادی برای کسب و کارها و سازمان های بزرگ بوده است. در سال های گذشته، تمرکز بر حفاظت از اسناد فیزیکی یک امر مهم محسوب نمیشد[…]