تحلیل شکاف امنیتی

01

دسامبر

فرآیند تجزیه و تحلیل شکاف امنیتی و نقض امنیتی GAP ANALYSIS

به عنوان یک شرکت امنیت اطلاعات ، یکی از مهمترین فرآیند هایی که در چارچوب کاری ما بوده ، تجزیه و تحلیل شکاف امنیتی اطلاعات است . این تجزیه و تحلیل مقایسه هایی از روند های امنیتی خود را در مقایسه با بهترین شیوه های امنیتی ارائه می دهد . با مقایسه شیوه های فوق با شیوه […]